( ). 1937 . . ( 1929 . . . ); 1976 - . 1937-62 ( 1941-46) . . . - . . . . . . 1941-45 , . - . . . .-. , . ; . . . ( . . 3-6- . . ). . . . . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . - . . , . . , . . , . . , . , . , . , . , . , . , B. , . , . .; - . . , . . , . . , . . , C. . , . , X. , . , . , . , . -; - . . , . . , . , . ; . . (1979) - . 100 . - . . , . . (), . . . (), . . . (), . . (), . . (), . . . . (), . . , . . (). . . . 1977 - . . , . . . . (1960), (1968) (1975) ; 1968 1979 , 1980 - . 1964 - . . . . .

(: , 1973-1982)
..

-

() <14v>